Skip to main content

Privacy Statement – trainingen en opleidingen

Het Openbaar Lichaam De Gezamenlijke Brandweer [hierna Gezamenlijke Brandweer] respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen. ​Met dit privacy statement willen wij u duidelijk maken hoe en waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, en onder welke voorwaarden wij informatie aan u verstrekken.

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw gegevens, kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming [FG]. De contactgegevens van de FG staan vermeld onder ‘uw rechten’.

Doel verwerking persoonsgegevens

Wanneer u zichzelf of uw medewerker(s) inschrijft voor een van onze trainingen, verwerken wij bepaalde gegevens, waaronder persoonsgegevens, ter uitvoering van deze trainingen. Concreet gaat het om de volgende persoonsgegevens:

Persoonsgegevens

Ten behoeve van…

Contactpersoon: naam, telefoonnummer, email-adres

Planning van de training, rapporteren van de trainings-resultaten, facturatie

Cursist: naam en geboortedatum

Uitvoering van de training; opstellen eventuele trainings-certificaten en/of bewijzen van deelname

 

 

Daarnaast verwerken wij natuurlijk zaken als bedrijfsgegevens, alsmede eventuele voorkeuren ten aanzien van datum, tijdstip en locatie van de training(en).

Wij gebruiken de gegevens van de contactpersoon en cursist(en) ten behoeve van het plannen, uitvoeren en afronden van de gewenste training(en). Daarnaast kunnen wij in het geval van trainingen waarbij een certificaat met een beperkte geldigheidsduur wordt verkregen, de bij ons bekende gegevens gebruiken om een herinnering/uitnodiging voor een herhalingstraining te verzenden, voordat de geldigheid van het certificaat verloopt.

Gerechtvaardigd belang en verwerking

De rechtvaardiging van het verwerken van de hiervoor genoemde gegevens door de Gezamenlijke Brandweer komt voort uit de uitoefening van een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 6, lid 1b van de AVG, namelijk de overeenkomst tot uitvoering van een training.

De Gezamenlijke Brandweer maakt gebruik van private cloud-oplossingen, welke door derden worden beheerd. De gegevensopslag bij deze cloud-oplossingen vindt plaats binnen de Europese Unie.

Bewaartermijn

Voor zover de Gezamenlijke Brandweer verzamelde gegevens bewaart, neemt zij hierbij de bewaartermijn(en) zoals blijkend uit relevante wet- en regelgeving in acht.

Uw rechten

U heeft het recht om te verzoeken om inzage in de over u verzamelde gegevens en, alsmede het recht om een verzoek in te dienen tot rectificatie, beperking of verwijdering van de over u verzamelde persoonsgegevens. Ook heeft u het recht bezwaar te maken tegen verwerking van uw gegevens. Deze rechten volgen uit artikelen 15 t/m 18 van de Europese Verordening 2016/679.

Wanneer u gebruik maakt van een van de hiervoor genoemde rechten, zal de Gezamenlijke Brandweer -zover mogelijk- ervoor zorg dragen dat hieruit volgende wijzigingen eveneens bij eventuele derde verwerkers worden verwerkt. Een en ander in overeenstemming met artikel 19 van de Verordening.

Daarnaast heeft u -zover van toepassing- recht op overdraagbaarheid van gegevens en recht van bezwaar tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens. Indien u bezwaar maakt tegen verwerking staakt de Gezamenlijke Brandweer de verwerking van deze persoonsgegevens, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor verwerking kunnen worden aangevoerd die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van u als betrokkene, of gronden die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Een en ander in overeenstemming met artikel 21 van de Verordening.

 

Indien u een verzoek tot inzage of ander verzoek zoals hiervoor vermeld indient, krijgt u daarop binnen een maand na ontvangst van het verzoek een reactie. Indien wij besluiten geen gevolg te geven aan uw verzoek, staat voor u de mogelijkheid open om een klacht in

te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens [AP].

Bij vragen/opmerkingen of klachten verzoeken wij u contact op te nemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming [GF], via

Gezamenlijke Brandweer t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 1300
3180 AH Rozenburg
email:
FG@gez-brandweer.nl