Skip to main content

Missie, Visie en Kernwaarden

​Missie

De Gezamenlijke Brandweer is een publiek/private incidentbestrijdingsorganisatie binnen het Haven- en Industriegebied van de Gemeente Rotterdam en de Woonkernen Rozenburg, Hoogvliet en Pernis.

Visie

De Gezamenlijke Brandweer staat voor een professionele incidentbestrijding, dit doen we met de volgende doelstellingen:

 • Vakbekwaam personeel​
 • 100% inzetbaarheid en beschikbaarheid
 • Expertrol industriële incidentenbestrijding
 • Bedrijfsvoering in control
 • Goed en veilig werkklimaat voor onze medewerkers
 • Samen sterk

Strat​egie

Intern: Door te investeren in het procesmatig vastleggen van informatie wordt de voortgang gemonitord en rapporteren wij tijdig en anticiperen hierop pro-actief.
Extern: Door actief in verbinding te staan met onze stakeholders blijven we op de hoogte van actuele ontwikkelingen en maken we gerichte keuzes.

Kernwaarden GB

 • Transparant
 • Betrokken
 • Professioneel

Veiligheids-, Gezondheids-, & Milieu beleidsverklaring

 • Het beleid dat het management van de Gezamenlijke Brandweer (GB) voert ten aanzien van het Veiligheids-, Gezondheid- en Milieu managementsysteem (VGM systeem), is primair gericht op het reduceren van risico's, ongevallen, incidenten, materiële en milieuschade en een continue verbetering van het systeem. Een nadere uitwerking van dit geheel omvattende beleid is:
 • het beschermen van medewerkers, burgers, eigen bezittingen - en die van derden - tegen schade ten gevolge van ongevallen en het beperken van nadelige gevolgen voor het milieu als gevolg van incidenten;
 • zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden in overeenstemming met wettelijke voorschriften;
 • voorzienbare gevaren die kunnen leiden tot persoonlijk letsel, beroepsziekten en materiële schade te voorkomen en te beperken;
 • verliezen door ongevallen en schade aan het milieu te beperken en te beheersen door goed management en actieve betrokkenheid door alle medewerkers;
 • verbetering van het veiligheidsbewustzijn door een scherp onderlinge aandacht voor veilig gedrag;
 • het bieden van openheid van zaken naar aanleiding van ingestelde (ongeval)onderzoeken, interne en externe audits.