Skip to main content

Preparatie

​​​Om 24 uur per dag paraat te kunnen zijn voor dit unieke verzorgingsgebied, moet aan de voorkant veel worden geregeld. Standaard oplossingen schieten hier tekort. De afdeling Preparatie heeft een belangrijke rol in de voorbereiding op een inzet.​ Zij ondersteunt de repressieve dienst en de bedrijven in het verzorgingsgebied op vier terreinen:

 • Opleiden & Oefenen (O&O)
 • Operationele Informatievoorziening & Procedures (OIP) 
 • Communicatie met de bedrijven (Accountmanagement)
 • Innovatie & Kennisontwikkeling

Opleiden en oefenen (O&O)

Om doeltreffend en doelgericht de veiligheid in het verzorgingsgebied te kunnen garanderen, heeft het repressieve personeel veel meer nodig dan een basisopleiding. Dit vraagt om specialistisch opgeleid en geoefend personeel. Hiervoor is veel inzet en afstemming tussen de Gezamenlijke Brandweer en de bedrijven nodig. Het repressieve personeel moet niet alleen het brandweervak beheersen, maar ook om kunnen gaan met de specifieke risico's in het gebied. Om goed opgeleid en geoefend personeel te kunnen garanderen, stellen de medewerkers van O&O het O&O-beleid op en zorgen voor de uitvoering hiervan.

Operationele Informatievoorziening & Procedures (OI&P)

Beschikbaarheid van de juiste informatie op het juiste moment is van levensbelang voor goede incidentenbestrijding. De medewerkers van OI&P richten zich daarom op het verzamelen, beheren en verspreiden van operationele informatie. Hiervoor onderhouden zij contact met uiteenlopende partijen. De volgende taken worden door het team uitgevoerd:

 • informatie over bedrijven, bereikbaarheid, aanrijdroutes, gevaarlijke stoffen, etc. verzamelen en opslaan (digitaal) beschikbaar stellen en actueel houden van relevante informatie
 • bereikbaarheid in het openbaar gebied en op de bedrijfsterreinen garanderen door
  • toezien op de bereikbaarheid van bestaande en nieuw te bouwen objecten
  • beschikbaarheid van voldoende bluswater organiseren
 • gesprekspartner en adviseur bij nieuwbouw en grote infrastructurele projecten. Zo wordt vroegtijdig de inzetbaarheid van de brandweer gegarandeerd bij onder meer:
  • Blankenburgtunnel
  • Community European Realways
  • Theemsweg 
 • procedures opstellen voor de alarmering, uitruk en inzet

Communicatie

De relatie tussen de Gezamenlijke Brandweer en de bedrijven binnen haar verzorgingsgebied is uniek. De nauwe samenwerking draagt bij aan een doeltreffende en doelmatige afhandeling van incidenten. Daarom heeft de Gezamenlijke Brandweer een accountmanager voor de bedrijven. Hij richt zich vooral op het relatiebeheer en zorgt dat de contractuele afspraken op de juiste manier worden nagekomen. 

Ook heeft de Gezamenlijke ​Brandweer een medewerker coördinator repressie bedrijven. Dit is de eerste contactpersoon voor de bedrijven binnen de kazerne. Hij zorgt voor afstemming tussen de bedrijven, de afdeling Preparatie en de wachtcommandant om te bepalen hoe en wanneer bijvoorbeeld een oefening plaatsvindt. Dit bevordert de continuïteit en de kwaliteit van de oefeningen en oriëntaties, waardoor de Gezamenlijke Brandweer beter voorbereid is op een eventueel incident.

Andere taken die in dit verband worden uitgevoerd zijn:

 • communicatie met de ledenbedrijven en door het opstellen van (samenwerkings)protocollen
 • communicatie met de relevante overheden (Gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg, Rijkswaterstaat, etc.)
 • communicatie met multidisciplinaire partners (VRR, Brandweer Rotterdam Rijnmond, Havenbedrijf N.V., Politie, GHOR, DCMR)

Innovatie en kennisontwikkeling

De specifieke behoeften van de bedrijven in het verzorgingsgebied en de risico's die dit met zich meebrengt, daagt de Gezamenlijke Brandweer uit tot een voortdurende vernieuwing van de werkwijze en het materieel.

Kennis wordt niet alleen ontwikkeld door evaluatie van oefeningen en incidenten. Bijzondere projecten zoals de Industriële Brandbestrijdings Pool en de Schermenpool zijn allemaal gericht op verbetering van de samenwerking en de veiligheid in het verzorgingsgebied.

Kortom, de afdeling Preparatie treft alle noodzakelijke voorbereidingen om incidenten op een professionele en effectieve wijze te kunnen bestrijden.