ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN GEZAMENLIJKE BRANDWEER

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN GEZAMENLIJKE BRANDWEER

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Inkoopvoorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

1.1 Bestelbon c.q. Inkooporder: document dat door een – rechtsgeldige c.q. bevoegde - vertegenwoordiger van Gezamenlijke Brandweer, gevestigd te Rozenburg, verder te noemen: "GB", is ondertekend nadat dit volledig is ingevuld.

1.2 Overeenkomst: alle overeenkomsten, inclusief deze Algemene Inkoopvoorwaarden, tussen GB en Leverancier betreffende de aankoop van zaken en/of het afnemen van diensten door GB van Leverancier, alsmede iedere andere Opdracht die GB aan Leverancier verstrekt, alsmede alle (rechts)handelingen, die met één en ander verband houden.

1.3 Leverancier: degene die aan GB zaken levert, voor haar diensten verricht en/of met GB is overeengekomen zulks te doen, alsmede degene aan wie GB een Opdracht – uit welke hoofde dan ook - heeft verstrekt.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle Aanvragen, Offertes, Aanbiedingen, Opdrachten, Bestelbonnen c.q. Inkooporder(s), Opdrachtbevestigingen, Overeenkomsten en andere rechtshandelingen ter zake van het door Leverancier aan GB leveren van zaken, verrichten van diensten, uitvoeren van Opdrachten en verrichten van overige werkzaamheden.

2.2 Toepasselijkheid van door Leverancier gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten en/of uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen partijen. Bestaat er in dat laatste geval strijdigheid tussen de onderhavige Inkoopvoorwaarden en de door Leverancier gehanteerde Voorwaarden, dan prevaleren deze Algemene Inkoopvoorwaarden.

2.3 Indien Leverancier derden inschakelt bij de uitvoering van een Overeenkomst, zoals een onderaannemer, toeleverancier, e.d. zal Leverancier van hen bedingen dat zij eveneens aan deze Algemene Voorwaarden zullen zijn gebonden.

2.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Inkoopvoorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 3. Aanbieding en totstandkoming Overeenkomst

3.1 Aanbiedingen afkomstig van Leverancier zijn onherroepelijk, tenzij uit de Aanbieding ondubbelzinnig blijkt dat deze vrijblijvend is.

3.2 Een Overeenkomst komt tussen Leverancier en GB pas tot stand indien GB een Aanbieding van Leverancier schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard dan wel ter zake een schriftelijke bevestiging heeft verstuurd. De Overeenkomst komt aldus pas tot stand na schriftelijke Opdracht van GB.

3.3 Alle kosten gemoeid met het opstellen van een Aanbieding zijn voor rekening van Leverancier.

Artikel 4. Bestelbon

4.1 Een Bestelbon c.q. Inkooporder is uitsluitend bindend voor GB indien deze door een vertegenwoordiger van GB is ondertekend, die daartoe bevoegd is.

4.2 Een Bestelbon dient te allen tijde te zijn voorzien van alle relevante gegevens, zoals handtekening besteller, datum, firmagegevens, (bestel)bonnummer, omschrijving van artikel/ werkzaamheden, die staan vermeld op de laatste versie van de Bestelbon en moet volledig worden ingevuld.

4.3 Leverancier mag een bestelling van GB, zonder dat alle relevante informatie (volledig) is ingevuld, niet in behandeling nemen.

Artikel 5. Prijzen

5.1 De prijzen die genoemd zijn in de Bestelbon c.q. Inkooporder dan wel Overeenkomst zijn vast en inclusief alle kosten en heffingen in verband met de nakoming van de verplichtingen van Leverancier, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Indien Leverancier een overeengekomen of een hem op grond van enige wettelijke bepaling toekomende bevoegdheid tot prijsverhoging uitoefent, is GB bevoegd de Overeenkomst tussen Leverancier en GB zonder ingebrekestelling en zonder daarbij schadeplichtig te zijn, met onmiddellijke ingang te ontbinden.

5.3 De overeengekomen prijs is vast in euro, exclusief omzetbelasting.

Artikel 6. Verpakkingen

6.1 Leverancier draagt zorg voor een deugdelijke, veilige en milieuvriendelijke verpakking en zodanig vervoer van de goederen, dat deze in goede staat de plaats van aflevering bereiken en het lossen aldaar veilig kan geschieden. Leverancier is ervoor verantwoordelijk dat de voorschriften inzake verpakking en vervoer door hem alsmede door de namens hem gecontracteerde vervoerders worden nageleefd.

6.2 Leverancier is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van het onjuist en/of onvoldoende verpakken.

6.3 De verpakking, het transport, de opslag en de verwerking van de leverantie dienen te voldoen aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden.

Artikel 7. Levering

7.1 Levering van goederen en diensten dient te geschieden op de wijze, plaats en tijd zoals in de Bestelbon c.q. Inkooporder dan wel Overeenkomst is aangegeven.

7.2 De leveringsdatum, -data of -termijn(en) van de Bestelbon c.q. Inkooporder dan wel Overeenkomst gelden als stipt en fataal en gelden voor de gehele leverantie, inclusief de daarbij behorende tekeningen of andere documenten. Indien zich omstandigheden voordoen op grond waarvan overschrijding van een overeengekomen leveringsdatum, -data of -termijn kan worden verwacht, dient Leverancier GB onverwijld hiervan in kennis te stellen. Indien Leverancier enige overeengekomen leveringsdatum, -data of -termijn(en) overschrijdt, is GB bevoegd om zonder voorafgaande ingebrekestelling aan Leverancier een boete op te leggen van 1% van de prijs van de leverantie per kalenderweek of een deel van een kalenderweek overschrijding, tot maximaal 10%, welke op de datum van oplegging onmiddellijk opeisbaar zal zijn. Het opleggen, innen of verrekenen van deze boete laat GB recht op nakoming, schadevergoeding en ontbinding onverlet.

7.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Leverancier niet gerechtigd tot het doen van deelleveringen. Indien het uitvoeren van deelleveringen is overeengekomen, wordt voor de toepassing van deze Algemene Inkoopvoorwaarden onder levering mede een deellevering verstaan.

7.4 De levering is voltooid op het moment dat goederen door of namens GB in ontvangst zijn genomen en door GB schriftelijk voor akkoord is getekend voor aflevering. Laatstgenoemde ondertekening laat onverlet dat de geleverde zaken op de voet van artikel 9 deze Algemene Inkoopvoorwaarden kunnen worden afgekeurd. De verlening van diensten is voltooid op het moment dat GB schriftelijk heeft bevestigd dat de verleende diensten zijn verricht dan wel de verleende diensten schriftelijk heeft goedgekeurd. Voorts kan Leverancier aan de in de eerste zin van dit artikellid genoemde ondertekening en/of goedkeuring geen enkel recht ontlenen en de ondertekening en/of goedkeuring staat bijgevolg niet in de weg aan het (bijvoorbeeld) door GB uitoefenen van zijn rechten (onder meer) uit hoofde van een tekortkoming van de zijde van Leverancier.

7.5 Leverancier is niet bevoegd zijn leveringsverplichting en/of de uitvoering van diensten op te schorten in geval GB tekortschiet in de nakoming van (één van) haar verplichtingen.

7.6 Leverancier is verplicht zich te voegen naar de werktijden en de planningen - en eventuele tijdig aangegeven wijzigingen daarin - van GB en dient zijn werkzaamheden zo in te richten dat verstoring van werkzaamheden bij GB niet of minimaal plaats heeft.

Artikel 8. Risico en eigendomsovergang

8.1 De leverantie is voor risico van Leverancier tot deze op de overeengekomen plaats van aflevering is aangekomen en door GB schriftelijk is geaccepteerd door een daartoe bevoegde persoon onder vermelding van diens naam, tenzij anders is overeengekomen of de zaken tijdens of na de levering door GB worden afgekeurd (op de voet van artikel 9 van deze Algemene Inkoopvoorwaarden). De eigendom van de leverantie gaat op het moment van aflevering over op GB. Modellen, stempels, matrijzen, mallen, vormen, kalibers, tekeningen en dergelijke die Leverancier ten behoeve van de leverantie aanschaft of vervaardigt, worden op het moment dat deze artikelen bij Leverancier worden toegeleverd of door hem zijn vervaardigd, geacht door GB aan Leverancier ter beschikking te zijn gesteld. Indien GB ten behoeve van de leverantie zaken aan Leverancier ter beschikking stelt of geacht wordt te hebben gesteld, blijven of worden deze eigendom van GB en is Leverancier verplicht om deze zaken duidelijk gekenmerkt als eigendom van GB onder zich te houden en GB desgevraagd een eigendomsverklaring hiervoor ter hand te stellen. Zaken ontstaan door vereniging, vermenging of anderszins, worden eigendom van GB op het moment van hun ontstaan. Leverancier wordt geacht de zaken gevormd te hebben voor GB en zal deze nieuwe zaken als eigendom van GB houden en aan GB desgevraagd een eigendomsverklaring ter hand stellen. Leverancier garandeert dat de onbezwaarde eigendom van zaken wordt verkregen.

8.2 Leverancier doet afstand van alle rechten en bevoegdheden welke hem toekomen op grond van het retentierecht of het recht van reclame.

8.3 Leverancier dient voor zijn rekening zorg te dragen voor het verzekeren van transportschade.

Artikel 9. Acceptatie en afwijzing

9.1 GB is te allen tijde gerechtigd de te leveren (dan wel geleverde) zaken binnen een redelijke termijn aan een keuring te (doen) onderwerpen, dan wel te onderzoeken of geleverde diensten conform de Bestelbon dan wel Overeenkomst en deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn uitgevoerd. Leverancier is verplicht daaraan zijn volledige medewerking te geven.

9.2 In geval van afkeuring zal GB Leverancier daarvan in kennis stellen. GB zal de afgekeurde zaken voor rekening en risico van Leverancier (doen) opslaan. Indien Leverancier niet binnen een termijn van 14 dagen nadat GB aan Leverancier kenbaar heeft gemaakt dat de geleverde zaken zijn afgekeurd deze zaken heeft teruggehaald, kan GB deze zaken zonder toestemming van Leverancier voor diens rekening en risico aan hem retourneren. Indien Leverancier weigert de zaken in ontvangst te nemen, kan GB deze zaken voor rekening en risico van Leverancier opslaan dan wel verkopen dan vernietigen.

9.3 Leverancier kan aan de resultaten van een keuring of onderzoek als bedoeld in artikel 9.1 van deze Voorwaarden dan wel aan het achterwege blijven daarvan geen enkel recht ontlenen.

9.4 GB is nimmer gebonden aan enige door Leverancier gestelde termijn waarbinnen door GB kenbaar moet worden gemaakt dat de geleverde zaken afgekeurd worden althans waarbinnen GB dient te reclameren.

Artikel 10. Kwaliteit en hoedanigheid van de leverantie

10.1 Leverancier garandeert dat de leverantie:

a. bij levering van zaken van goede kwaliteit en vrij van gebreken is en in geval van verrichten van werkzaamheden wordt uitgevoerd door vakkundig personeel met gebruik van nieuwe materialen;

b. geheel in overeenstemming is met het bepaalde in de Bestelbon dan wel Overeenkomst, de opgegeven specificaties en de redelijke verwachtingen van GB voor wat betreft de eigenschappen, kwaliteit en betrouwbaarheid van de leverantie;

c. geschikt is voor het doel waarvoor de leverantie uit de aard der zaak of blijkens de Bestelbon is bestemd;

d. voldoet aan de in Nederland geldende wettelijke eisen en de overige van toepassing zijnde (internationale) overheidsvoorschriften;

e. voldoet aan de in de betreffende tak van handel of industrie gangbare normen en standaarden;

f. conform de wettelijke Europese richtlijnen voldoet aan de CE - markering respectievelijk aan de EG-verklaring van overeenstemming voor machines/ veiligheidscomponenten of "verklaring van fabrikant";

g. de leverancier zal de verklaring van CE - conformiteit leveren.

10.2 Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar technische, veiligheids-, kwaliteits-, milieu- of andere voorschriften en documenten die niet bij de Overeenkomst zijn gevoegd, wordt Leverancier geacht deze te kennen, tenzij hij GB onverwijld schriftelijk van het tegendeel in kennis stelt. GB zal Leverancier dan nader inlichten over deze voorschriften en documenten.

10.3 Leverancier zal zich er actief voor inspannen dat zijn producten, grond- en hulpstoffen het milieu zo min mogelijk belasten. Werkzaamheden die het milieu negatief kunnen belasten door bijvoorbeeld emissies naar lucht, water of bodem dienen uitdrukkelijk tevoren te worden aangemeld.

10.4 Leverancier dient voor eigen rekening zorg te dragen voor tijdige verkrijging van de toestemmingen, vergunningen of licenties die voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig zijn en voor de naleving van de daarin gestelde voorwaarden.

10.5 Leverancier en zijn werknemers of door hem ingeschakelde derden zijn gehouden van overheidswege vastgestelde veiligheids- en milieuvoorschriften in acht te nemen en zich overigens te voegen naar de ter plaatse geldende reglementen, instructies en aanwijzingen met betrekking tot veiligheid, milieu en controle.

Artikel 11. Betaling

11.1 Tenzij anders is overeengekomen in de Bestelbon dan wel Overeenkomst, zal betaling door GB plaatsvinden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur en de acceptatie van de geleverde goederen dan wel uitgevoerde diensten c.q. werkzaamheden door Leverancier aan GB.

11.2 GB behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om verschuldigde betalingen te verrekenen met alle vorderingen op Leverancier uit welke hoofde dan ook.

11.3 GB is gerechtigd de betaling op te schorten indien Leverancier tekort komt in de nakoming van zijn verplichtingen.

11.4 Betaling door GB houdt op geen enkele wijze afstand van enig recht in.

11.5 Kredietbeperkingstoeslagen van Leverancier worden niet aanvaard.

11.6 GB kan voor rekening van Leverancier een waarborgsom of bankgarantie verlangen, alvorens zij goederen ter beschikking stelt of indien een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling plaatsvindt.

Artikel 12. Wijzigingen

12.1 Leverancier is verplicht om GB vooraf te informeren over elke verandering of wijziging in de samenstelling en eigenschappen van de door Leverancier te leveren goederen ten opzichte van hetgeen is overeengekomen in de Bestelbon c.q. Inkooporder.

12.2 Indien Leverancier zijn bovengenoemde informatieplicht niet nakomt, de genoemde verandering of wijziging niet acceptabel is voor GB of schriftelijke toestemming ontbreekt, is artikel 14 van toepassing van deze Voorwaarden en is er sprake van een toerekenbare tekortkoming van Leverancier.

12.3 De GB is te allen tijde bevoegd om, in overleg met Leverancier, de omvang, de samenstelling of eigenschappen van de te leveren goederen te wijzigen. Indien een wijziging, naar het oordeel van Leverancier, gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs en/of de levertijd zal Leverancier, alvorens aan die wijziging gevolg te geven, GB hieromtrent zo spoedig mogelijk, doch ten hoogste binnen 8 dagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging schriftelijk informeren. Indien deze gevolgen voor de prijs en/of de levertijd naar het oordeel van GB onredelijk zijn ten opzichte van de aard en de omvang van de verlangde wijziging heeft GB het recht de Overeenkomst te ontbinden, tenzij dit gelet op de omstandigheden onredelijk zou zijn.

12.4 Een verandering in een Bestelbon c.q. Inkooporder is alleen geldig indien schriftelijk gedaan, afgesproken en bevestigd door GB.

Artikel 13. Overdracht van rechten en plichten / uitbesteding

13.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GB is het Leverancier niet toegestaan rechten en plichten voortvloeiend uit de Bestelbon c.q. Inkooporder dan wel Overeenkomst aan derden over te dragen. GB mag voorwaarden aan deze toestemming verbinden.

13.2 Voor uitbesteding van onderdelen van de verplichtingen op grond van de Bestelbon c.q. Inkooporder dan wel Overeenkomst aan derden is schriftelijke toestemming van GB vereist. Leverancier blijft jegens GB desalniettemin volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de Bestelbon dan wel Overeenkomst en vrijwaart GB tegen elke aansprakelijkheid jegens derden.

Artikel 14. Beëindiging

14.1 Indien Leverancier een verplichting jegens GB niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling en in geval van stillegging, liquidatie of overname of enige daarmee vergelijkbare toestand van de onderneming van Leverancier of goederen en/of diensten worden afgekeurd of beslag is gelegd op een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van Leverancier of derdenbeslag onder GB ten laste van Leverancier, is Leverancier van rechtswege in verzuim. GB heeft in deze gevallen het recht de Bestelbon c.q. Inkooporder dan wel Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Leverancier en/of betalingsverplichtingen op te schorten en/of uitvoering van de Bestelbon c.q. Inkooporder dan wel Overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor rekening van Leverancier aan derden op te dragen zonder dat GB tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele aan GB verder toekomende rechten daaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding.

14.2 Onverminderd alle andere rechten kan GB een Bestelbon c.q. Inkooporder dan wel Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden indien door Leverancier of een van zijn van ondergeschikten of vertegenwoordigers enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon, die behoort tot het personeel van GB of aan een van zijn vertegenwoordigers.

14.3 Alle vorderingen, die GB in genoemde gevallen op Leverancier mocht hebben of verkrijgen, zijn terstond en ten volle opeisbaar.

14.4 In geval van beëindiging van de Overeenkomst blijft het risico van reeds geleverde zaken bij Leverancier. De zaken staan dan ter beschikking van Leverancier en dienen door hem te worden afgehaald.

Artikel 15. Garantie

15.1 Leverancier garandeert dat de te leveren goederen dan wel de te verlenen diensten beantwoorden aan de Bestelbon dan wel Overeenkomst. Deze garantie omvat ten minste dat: de goederen beschikken over de eigenschappen die zijn toegezegd, de goederen nieuw zijn en vrij zijn van gebreken en rechten van derden, de goederen dan wel diensten geschikt zijn voor het doel waarvoor de Bestelbon is geplaatst dan wel de Overeenkomst is gesloten, de diensten op vakbekwame wijze en ononderbroken zullen worden uitgevoerd, de goederen dan wel diensten voldoen aan de bij of krachtens wet en/of toepasselijke regels van zelfregulering en/of door GB gestelde eisen, onder andere op het gebied van kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu, de goederen voorzien zijn van een aanduiding van de producent of van degene die de zaken in de handel brengt, de goederen voorzien en vergezeld zijn van alle gegevens en instructies die nodig zijn voor een juist en veilig gebruik en de goederen voorzien en vergezeld zijn van alle door GB verzochte documentatie, ongeacht of die documentatie door GB is verzocht voor, tijdens of na het sluiten van de Overeenkomst. Leverancier garandeert dat alle geleverde goederen, prestaties en toebehoren voldoen aan de algemeen geldende specificaties, voorts dat zij met goed vakmanschap vervaardigd zijn, van goede kwaliteit zijn, vrij van constructie-, fabricage- en materiaalfouten zijn en dat hun werking voldoet aan de door GB gestelde normen en specificaties en aan in Nederland geldende wetten of andere van overheidswege gegeven voorschriften.

15.2 Indien geleverde zaken – ongeacht de resultaten van voorafgaande keuringen – of verleende diensten niet blijken te voldoen aan onder artikel 15.1 van deze Voorwaarden, zal Leverancier de zaken voor zijn rekening en ter keuze van GB op diens eerste verzoek herstellen, vervangen of het ontbrekende aanvullen, tenzij GB de voorkeur geeft aan beëindiging van de Overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van deze Algemene Inkoopvoorwaarden en een en ander onverminderd de andere rechten van GB uit hoofde van een tekortkoming (waaronder het recht op schadevergoeding). In spoedeisende gevallen en in gevallen dat na overleg met Leverancier redelijkerwijs moet worden aangenomen dat deze zal tekortkomen in de nakoming van zijn garantieverplichtingen, heeft GB het recht herstel of vervanging voor rekening van Leverancier zelf uit te voeren of door derden uit te laten voeren. Dit ontslaat Leverancier niet van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.

15.3 Alle kosten die samenhangen met het vervullen van de garantie zijn voor rekening en risico van Leverancier als ook alle schade die ontstaat.

15.4 Afhankelijk van de soort geleverde goederen en/of verleende diensten geldt na op- of aflevering een garantietermijn van tenminste 18 maanden.

Artikel 16. Mogelijkheid van laatste inkoop

16.1 In het geval Leverancier van plan is te stoppen met de productie van de goederen zal Leverancier GB 6 maanden voordat Leverancier daadwerkelijk stopt met bedoelde productie schriftelijk inlichten. Gedurende deze 6 maanden zal Leverancier een Bestelbon van GB voor dergelijke goederen accepteren.

16.2 Leverancier zal gedurende 24 maanden na levering van de laatste goederen na de schriftelijke inlichting aan GB onderhoud en service leveren voor de goederen die vòòr de genoemde 6 maanden durende periode zijn besteld of geleverd.

Artikel 17. Intellectuele eigendom

17.1 GB behoudt het eigendoms- en auteursrecht van aan Leverancier verstrekte tekeningen, ramingen, schema's, ontwerpen en overige documenten. Deze mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van GB niet worden gekopieerd en/of aan derden worden getoond of ter hand gesteld, of door Leverancier worden gebruikt ter vervaardiging van goederen voor derden.

17.2 Leverancier verleent aan GB kosteloos een niet-exclusief, eeuwigdurend, onherroepelijk, wereldwijd en overdraagbaar gebruiksrecht ten aanzien van mogelijke intellectuele eigendomsrechten ter zake van door Leverancier geleverde goederen en/of diensten. Dit gebruiksrecht omvat mede het recht zodanig gebruiksrecht te verschaffen aan (mogelijke) afnemers of aan andere derden met wie GB relaties onderhoudt in verband met de uitoefening van haar bedrijf.

17.3 Leverancier garandeert dat het gebruik (inclusief doorverkoop) van de door hem geleverde zaken of verrichte diensten geen inbreuk zal maken op intellectuele eigendomsrechten of andere (eigendoms)rechten van derden.

17.4 Leverancier vrijwaart GB tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit enigerlei inbreuk op de in artikel 17.2 van deze Algemene Inkoopvoorwaarden genoemde rechten en Leverancier zal GB alle schade vergoeden die daarvan het gevolg is en op verzoek van GB in alle procedures in haar plaats optreden.

17.5 Voor zover door GB aan Leverancier hulpmiddelen worden verstrekt ten aanzien waarvan GB een recht van intellectuele eigendom heeft, erkent Leverancier dat GB te allen tijde de eigenaar hiervan is en zal blijven en Leverancier ten aanzien hiervan geen enkel intellectueel eigendomsrecht of titel zal verkrijgen. Leverancier zal alle in dit artikellid bedoelde hulpmiddelen voor zijn rekening en risico beheren en in goede staat houden. Hij zal deze niet gebruiken voor, of laten gebruiken door, derden tenzij daartoe schriftelijk gemachtigd door GB.

17.6 Indien Leverancier in het kader van de Overeenkomst zaken ontwikkelt voor GB, dan komen eventuele daarop in te roepen rechten van intellectuele eigendom exclusief aan GB toe. Een eventuele vergoeding hiervoor wordt geacht te zijn inbegrepen in de overeengekomen prijs van de zaken. Waar nodig, zal Leverancier alle medewerking verlenen aan de totstandkoming of overdracht aan GB van deze rechten. Op eerste vordering van GB is Leverancier verplicht alles te verrichten wat nodig is voor het verwerven en zekerstellen van deze rechten.

17.7 Indien op de leverantie of bijbehorende documentatie intellectuele eigendomsrechten rusten, verkrijgt GB daarvan kosteloos het gebruiksrecht door middel van een niet-exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende licentie. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan als gevolg van de uitvoering van de leverantie door Leverancier, zijn personeel of derden die Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft betrokken, komen bij GB te rusten.

17.8 Bij overtreding door Leverancier van een der bepalingen uit dit artikel verbeurt Leverancier door dat enkele feit der overtreding zonder ingebrekestelling een direct opeisbare boete van € 5.000,00 per overtreding en van € 500,00 voor iedere dag waarop deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht van GB op vergoeding van alle geleden schade en gemaakte kosten.

Artikel 18. Overmacht

18.1 Ingeval van overmacht aan de zijde van één der partijen wordt de nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmachtsperiode, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn.

18.2 Indien de overmachtstoestand langer duurt dan 14 dagen, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat daarbij enig recht op schadevergoeding zal ontstaan.

18.3 Onder overmacht aan de zijde van Leverancier wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, wanprestatie van door Leverancier ingeschakelde derden, vervoersproblemen aan de zijde van Leverancier en/of door Leverancier ingeschakelde derden, uitval van hulpmaterialen, liquiditeits c.q. solvabiliteitsproblemen bij Leverancier en overheidsmaatregelen ten laste van Leverancier.

Artikel 19. Aansprakelijkheid

19.1 Iedere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Leverancier geeft GB het recht om Leverancier te verplichten tot gehele of gedeeltelijke ongedaanmaking van de tekortkoming en/of gevolgen daarvan voor rekening en risico van Leverancier.

19.2 Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die door GB wordt geleden als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Leverancier en/of als gevolg van het handelen of nalaten van Leverancier, dan wel zijn personeel of door hem ingeschakelde derden. De aansprakelijkheid van Leverancier heeft betrekking op zowel directe als indirecte schade.

19.3 Leverancier vrijwaart GB tegen alle aanspraken van derden in verband met de tussen Leverancier en GB gesloten Overeenkomst.

19.4 Leverancier dient zich afdoende te verzekeren tegen de in artikel 19.2 genoemde schade en tegen wettelijke en contractuele aansprakelijkheid bij een gerenommeerde verzekeraar in Nederland. Deze verzekeringsplicht strekt zich ook uit tot hulpmiddelen welke op enigerlei wijze bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken. Leverancier zal op zijn verzekeringspolissen doen aantekenen dat eventuele uitkeringen door de verzekeringsmaatschappij direct gedaan zullen worden aan degene die de schade daadwerkelijk heeft geleden. Leverancier zal GB op eerste verzoek inzage geven in de betreffende polissen alsmede desgewenst bewijs te overleggen dat de verzekeringspremies door hem zijn betaald.

19.5 Leverancier cedeert hierbij aan GB bij voorbaat alle aanspraken op uitkering van verzekeringspenningen, voor zover betrekking hebbend op schade, waarvoor de leverancier jegens GB aansprakelijk is.

19.6 GB is niet aansprakelijk voor schade geleden aan de zijde van Leverancier, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van enkel het leidinggevende personeel van GB. Onder bewuste roekeloosheid als genoemd in de vorige zin van dit artikellid wordt uitsluitend een handelen verstaan waarbij het leidinggevende personeel van GB er (subjectief) mee bekend is dat de kans dat het handelen schade veroorzaakt bepaald groter is dan de kans dat het handelen geen schade veroorzaakt.

Artikel 20. Eigendomsvoorbehoud

20.1 Alle modellen, mallen, tekeningen en andere hulpzaken die GB ofwel ter beschikking heeft gesteld, ofwel op kosten van GB zijn ingekocht ofwel speciaal gemaakt om de Bestelbon uit te kunnen voeren, zullen eigendom van GB blijven respectievelijk op moment van aankoop dan wel fabricage worden.

20.2 Leverancier is verplicht deze hulpzaken duidelijk te merken als eigendom van GB en is verplicht deze hulpzaken te verzekeren.

Artikel 21. Geheimhouding

21.1 Leverancier erkent in het kader van (de uitvoering van) de Overeenkomst in het bezit te kunnen komen van vertrouwelijke informatie van GB. Deze vertrouwelijke informatie (waaronder informatie met betrekking tot producten, resultaten van bedrijfsactiviteiten, etc.) blijft de exclusieve eigendom van GB en mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet openbaar worden gemaakt, aan een derde worden verstrekt of anderszins worden gebruikt voor enig ander doel dan de uitvoering van de Overeenkomst. Op eerste verzoek van GB dient de vertrouwelijke informatie alsook eventuele kopieën te worden geretourneerd.

21.2 Tevens zal Leverancier zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GB geen informatie over haar relatie met GB verschaffen aan enige derde.

21.3 Leverancier is verplicht dezelfde verplichting als bedoeld in artikel 21.1 op te leggen aan zijn werknemers of derden die hij bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld. Leverancier staat er voor in dat deze werknemers/derden niet in strijd handelen met de geheimhoudingsplicht.

21.4 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GB is het Leverancier niet toegestaan de naam GB in advertenties en andere commerciële uitingen te gebruiken.

21.5 Bij overtreding door Leverancier van een der bepalingen uit dit artikel verbeurt Leverancier door dat enkele feit der overtreding zonder ingebrekestelling een direct opeisbare boete van € 5.000,00 per overtreding en van € 500,00 voor iedere dag waarop deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht van GB op vergoeding van alle geleden schade en gemaakte kosten.

Artikel 22. Toepasselijk recht en geschillen

22.1 De rechtsverhouding tussen GB en Leverancier en Overeenkomsten die met die rechtsverhouding samenhangen, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van het Weense Koopverdrag.

22.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst, waarop deze Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter binnen het statutaire vestigingsgebied van GB

Copyright © 2024 GB | Website en seo door Sliswebdesign