PRIVACY STATEMENT

SPECIALISTEN

Het Openbaar Lichaam De Gezamenlijke Brandweer [hierna Gezamenlijke Brandweer] respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen. ​Met dit privacy statement willen wij u duidelijk maken hoe en waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, en onder welke voorwaarden wij informatie aan u verstrekken. 

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw gegevens, kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming [FG]. De contactgegevens van de FG staan vermeld onder ‘uw rechten’.  

 

Voor de privacy statement met betrekking tot de trainingen klik hier

 

Doel verwerking persoonsgegevens 

De Gezamenlijke Brandweer verwerkt persoonsgegevens ter uitvoering van haar wettelijke taken als Openbaar Lichaam c.q. brandweerorganisatie. Daarnaast maakt de Gezamenlijke Brandweer op haar website gebruik van zogenoemde functionele cookies. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt voor een juist functioneren van onze websites; ze worden na het afsluiten van uw browsersessie automatisch verwijderd en worden derhalve niet gebruikt om een profiel van onze websitebezoekers te vormen. Meer informatie over ons cookiebeleid vindt u in ons cookiestatement. 

 

Gerechtvaardigd belang en verwerking 

 

De Gezamenlijke Brandweer heeft een belang bij het verwerken van sommige (persoons)gegevens, waaronder contactgegevens van medewerkers werkzaam bij bedrijven in haar verzorgingsgebied. Dit ter uitvoering van de wettelijke taak van de Gezamenlijke Brandweer als brandweerorganisatie.

 

De Gezamenlijke Brandweer deelt gegevens in sommige gevallen met derde partijen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de uitwisseling van incidentgegevens met de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. De Gezamenlijke Brandweer bewaakt hierbij dat uitsluitend de hiervoor noodzakelijke gegevens worden gedeeld. 

 

De Gezamenlijke Brandweer maakt gebruik van private cloud-oplossingen, welke door derden worden beheerd. De gegevensopslag bij deze cloud-oplossingen vindt plaats binnen de Europese Unie.  

 

De Gezamenlijke Brandweer maakt beeldopnamen op haar terreinen voor beveiligingsdoeleinden. Deze beelden worden niet met derden gedeeld, tenzij daartoe gedwongen door bevoegd gezag.

 

Bewaartermijn 

 

Voor zover de Gezamenlijke Brandweer verzamelde gegevens bewaart, neemt zij hierbij de bewaartermijn(en) zoals blijkend uit relevante wet- en regelgeving in acht. 

 

Uw rechten 

 

U heeft het recht om te verzoeken om inzage in de over u verzamelde gegevens en, alsmede het recht om een verzoek in te dienen tot rectificatie, beperking of verwijdering van de over u verzamelde persoonsgegevens. Ook heeft u het recht bezwaar te maken tegen verwerking van uw gegevens. Deze rechten volgen uit artikelen 15 t/m 18 van de Europese Verordening 2016/679. 

Wanneer u gebruik maakt van een van de hiervoor genoemde rechten, zal de Gezamenlijke Brandweer -zover mogelijk- ervoor zorg dragen dat hieruit volgende wijzigingen eveneens bij eventuele derde verwerkers worden verwerkt. Een en ander in overeenstemming met artikel 19 van de Verordening.  

Daarnaast heeft u -zover van toepassing- recht op overdraagbaarheid van gegevens en recht van bezwaar tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens. Indien u bezwaar maakt tegen verwerking staakt de Gezamenlijke Brandweer de verwerking van deze persoonsgegevens, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor verwerking kunnen worden aangevoerd die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van u als betrokkene, of gronden die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Een en ander in overeenstemming met artikel 21 van de Verordening.  

Indien u een verzoek tot inzage of ander verzoek zoals hiervoor vermeld indient, krijgt u daarop binnen een maand na ontvangst van het verzoek een reactie. Indien wij besluiten geen gevolg te geven aan uw verzoek, staat voor u de mogelijkheid open om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens [AP].  Bij vragen/opmerkingen of klachten verzoeken wij u contact op te nemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming [GF], via:  

 

Gezamenlijke Brandweer t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 1300
3180 AH Rozenburg
email: FG@gez-brandweer.nl

Copyright © 2024 GB | Website en seo door Sliswebdesign