MISSIE, VISIE EN KERNWAARDEN

MISSIE, VISIE EN KERNWAARDEN

Missie

De Gezamenlijke Brandweer is een publiek/private incidentbestrijdingsorganisatie binnen het Haven- en Industriegebied van de Gemeente Rotterdam en de Woonkernen Rozenburg, Hoogvliet en Pernis.

Visie

De visie van de Gezamenlijke Brandweer is een efficiënte beheerde en transparante bedrijfsvoering als basis, zodat tijdig op externe ontwikkelingen wordt ingespeeld of ontwikkelingen kunnen worden opgestart. De komende jaren wordt extra aandacht en energie besteed aan de verbinding met onze stakeholders en de verdere ontwikkeling van de interne organisatie, waarbij het thema veiligheid centraal staat.

De Gezamenlijke Brandweer staat voor een professionele (industriële) incidentbestrijding en gaat voor:

Vakbekwaam personeel
100% inzetbaarheid en beschikbaarheid
Expertrol industriële incidentenbestrijding
Bedrijfsvoering in control
Goed en veilig werkklimaat voor onze medewerkers
Samen sterk​​​

Kernwaarden GB

Om onze ambities en doelen te bereiken, geven wij invulling aan de volgende waarden en gedrag.
Transparant
Betrokken
Professioneel

Veiligheids-, Gezondheids-, & Milieu beleidsverklaring

Het beleid dat het management van de Gezamenlijke Brandweer (GB) voert ten aanzien van het Veiligheids-, Gezondheid- en Milieu managementsysteem (VGM systeem), is primair gericht op het reduceren van risico's, ongevallen, incidenten, materiële en milieuschade en een continue verbetering van het systeem. Een nadere uitwerking van dit geheel omvattende beleid is:

het beschermen van medewerkers, burgers, eigen bezittingen - en die van derden - tegen schade ten gevolge van ongevallen en het beperken van nadelige gevolgen voor het milieu als gevolg van incidenten;

zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden in overeenstemming met wettelijke voorschriften;

voorzienbare gevaren die kunnen leiden tot persoonlijk letsel, beroepsziekten en materiële schade te voorkomen en te beperken;

verliezen door ongevallen en schade aan het milieu te beperken en te beheersen door goed management en actieve betrokkenheid door alle medewerkers;

verbetering van het veiligheidsbewustzijn door een scherp onderlinge aandacht voor veilig gedrag;
het bieden van openheid van zaken naar aanleiding van ingestelde (ongeval)onderzoeken, interne en externe audits.​

Copyright © 2024 GB | Website en seo door Sliswebdesign